PRIHLÁSENIE:
RÝCHLE VYHĽADÁVANIE:
NAPOSLEDY PRIDANÉ:


REKLAMA PRE PARTNEROV

Obchodné podmienky

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je internetová reklama Objednávateľa - „Ubytovacieho zariadenia“ alebo „Prenájmu“ (ďalej len „Ubytovanie“) na reklamnom portáli Vykonávateľa prevádzkovanom na doméne skubytovanie24.sk a reklamných portáloch prevádzkovaných na rôznych iných doménach pod značkou SKUbytovanie24.sk a to podľa nasledovne dohodnutých podmienok.

II. Povinnosti zmluvných strán

Vykonávateľ sa zaväzuje:
 • Poskytnúť objednávateľovi reklamné služby - možnosť vytvoriť si reklamnú prezentáciu „Ubytovania“ na reklamnom portáli na doméne SKUbytovanie24.sk v rozsahu SW systémom zadefinovaných kritérií. Na základe objednávateľom vytvorenej prezentácie a poskytnutých podkladov následne do 7 dní od dodania podkladov vytvoriť totožnú prezentáciu jeho „Ubytovania“ v sieti reklamných portálov prevádzkovaných pod značkou SKUbytovanie24.sk na rôznych iných doménach zverejnených na našom partnerskom web sídle www.relax-ubytovanie-weby24.sk .
 • Zaradiť vytvorenú prezentáciu do databázy – zoznamu ubytovaní, uverejniť ju a v tejto databáze ju prevádzkovať po celú dobu platnosti tejto zmluvy.
 • Na základe zaslaných materiálov bezplatne poskytnúť súčinnosť pri tvorbe - aktualizácii prezentácie objednávateľa. Tieto činnosti sa vykonávateľ zaväzuje uskutočniť do 14 dní odo dňa poskytnutia potrebnej súčinnosti podľa zmluvných podmienok.
 • Vykonávateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje objednávateľa v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Reklamačný poriadok:
 • V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb nezodpovedá ponuke služieb uvedených na reklamnom portáli na doméne SKUbytovanie24.sk vzniká Objednávateľovi právo na odstránenie nedostatkov chybne poskytnutej služby.
 • Vykonávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb objednávateľovi ak škodu nezavinil on, ak škoda bola spôsobená treťou osobou, alebo v dôsledku nepredvídateľných okolností ktorým nebolo možné zabrániť.
 • Vykonávateľ nezodpovedá za obsah údajov zverejnených Objednávateľom v prezentácii ubytovania na reklamnom portáli na doméne SKUbytovanie24.sk
 • Objednávateľ je povinný pri riešení reklamácie poskytnúť Vykonávateľovi maximálnu súčinnosť.
Objednávateľ sa zaväzuje:
 • Akékoľvek zmeny údajov, týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy oznámiť bezodkladne vykonávateľovi písomne e-mailom alebo poštou.
 • Poskytnúť vykonávateľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná k realizovaniu služieb presným a pravdivým vyplnením registračného dotazníka vrátane údajov požadovaných pre umiestnenie prezentácie do databázy ubytovania. Pridaním zariadenia do databázy reklamného portálu objednávateľ dáva zároveň vykonávateľovi SÚHLAS so zverejnením jeho osobných údajov na reklamných portáloch prevádzkovaných pod značkou SKUbytovanie24.sk.
 • Uhradiť fakturovanú cenu objednaných a vykonávateľom realizovaných služieb od dňa publikovania prezentácie na reklamnom portáli na doméne SKUbytovanie24.sk podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

III. Platobné podmienky

 • Cena za objednané služby bude objednávateľovi účtovaná vystavením faktúry v elektronickej podobe – PDF formáte zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácií.
 • V prípade, že sa objednávateľ omešká s úhradou platby, vzniká vykonávateľovi voči objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške poplatku za každý deň po dni splatnosti príslušnej faktúry.
 • Ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou poplatku pre vykonávateľa po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry, je vykonávateľ oprávnený odstrániť jeho prezentáciu z databázy a zmluvu vypovedať.

IV. Platnosť a účinnoť zmluvy

 • Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú platnú od dátumu pridania prezentácie do databázy reklamného portálu na doméne SKUbytovanie24.sk a to v trvaní podľa podmienok registrácie a vybratého balíka služieb.
 • Výpoveď môže podať ktorákoľvek zo zmluvných strán a to písomnou formou.
 • Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. vrátenie ceny objednaného balíka služieb.
 • Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušovania dohodnutých zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou.
 • Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou.